Jeżeli masz kredyt indeksowany lub denominowany
do waluty obcej, prawdopodobnie nadpłaciłeś raty.

Sprawdź, ile pieniędzy możesz ODZYSKAĆ!

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytu

krok: 1 z 2

Jeżeli spłacasz kredyt we frankach lub spłaciłeś go w całości to możemy pomóc Ci w odzyskaniu Twoich pieniędzy!

 • Zabezpieczymy Twoje roszczenia, przerywając bieg przedawnienia.
 • Oszacujemy wartość nadpłaconych rat.
 • Sprecyzujemy roszczenie o odfrankowienie Twojej umowy kredytowej.
 • Zapewnimy Ci reprezentację na etapie przedsądowym i sądowym.

FRANKOWICZU!

Otrzymaj bezpłatną analizę Twojej sprawy

1. Zaciągnąłeś kredyt we frankach szwajcarskich?

2. Czy wiesz, że możesz otrzymać zwrot nadpłaconych rat?!

4. Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie

5. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę i otrzymasz konkretną informację o jakie pieniądze możesz walczyć

strzałka strzałka
Masz kredyt we frankach? Otrzymaj bezpłatną analizę Twojej sprawy!

Co już zrobiliśmy jako Grupa Kapitałowa VOTUM*

Sporządziliśmy

ponad 10 000

wniosków do banków

Napisaliśmy

ponad 900

wniosków do Rzecznika Finansowego

Zgłosiliśmy

ponad 7100

reklamacji do banków

Złożyliśmy

ponad 570

wniosków o mediacje przy KNF

Zleciliśmy

ponad 2000

pozwów do sądów

* stan na październik 2019

Czym skutkuje zlecenie sprawy VOTUM Robin Lawyers S.A.?

secure

Przerwanie biegu przedawnienia Twojej sprawy

dokument

Kompletowanie dokumentacji na potrzeby Twojej sprawy

kalkulator

Oszacowanie Twoich roszczeń

waga

Zgłoszenie roszczeń
do sądu

Warto nam zaufać!

Frankowicze szybko przekonują się,
że warto nam zaufać!

Zobacz sam, ilu Frankowiczów
powierzyło nam swoje sprawy.

Walczymy o prawa już
10 000 osób!

Kredyty frankowe, Walczymy o prawa już 9000 osób!
wyrok

ponad 140

korzystnych wyroków w 2019 r.

Aktualne orzecznictwo w sprawach Frankowych
Data wyroku Sąd Rozstrzygnięcie Uzasadnienie
15.07.2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt XXV C 1858/16) Zwrot kwoty ponad 104.000,00 zł z tytułu nadpłaconych rat. Sąd wskazał, że umowa uprawniała bank do dowolnego wyznaczania kursu CHF, tym samym do jednostronnego wpływania na wysokość zobowiązania kredytobiorcy.
10.07.2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt VI ACa 1712/17) Unieważnienie umowy kredytowej. Zwrot wpłaconych rat. WYROK PRAWOMOCNY! Sąd w uzasadnieniu uznał nieważność mechanizmu indeksacji kredytu do waluty CHF, a w konsekwencji nieważność całej umowy kredytowej.
10.07.2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia (sygn. akt I C 3069/18) Zwrot UNWW i zawieszenie postępowania w zakresie nadpłaconych rat do wyroku TSUE. Sąd w całości zasądził kwotę dochodzoną tytułem składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, uznając ubezpieczenie za niezgodne z prawem, chroniące bank, a nie konsumenta. Rozstrzygnięcie w przedmiocie abuzywności zapisów umowy zapadnie po wyroku TSUE.
09.07.2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt XXV C 1126/19) Zwrot kwoty ponad 110.000,00 zł z tytułu nadpłaconych rat. Odfrankowienie umowy. Sąd w uzasadnieniu uznał, że klauzula indeksacyjna nie wiąże kredytobiorcy. Ponadto nakazał dalszą spłatę kredytu w oparciu o oprocentowanie LIBOR+marża.
08.07.2019 r. Sąd Rejonowy w Łodzi (sygn. akt III C 1579/18) Zwrot kwoty 49.143,27 zł z tytułu nadpłaconych rat. Sąd zakwestionował zarówno mechanizm indeksowania kwoty zobowiązania do CHF, jak i jednostronne ustalanie tego kursu przez bank.
Źródło: opracowanie własne

FAQ

 • Jaki jest koszt prowadzenia sprawy przez Państwa kancelarię?
 • Nasza umowa daje gwarancję kompleksowej obsługi Państwa sprawy, czyli podjęcia kroków zmierzających do uzyskania zwrotu nadpłaconych rat, składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego i ubezpieczenia pomostowego, a także zmniejszenia salda zadłużenia w przyszłości. Po zawarciu umowy zapewniamy Państwu reprezentację w postępowaniu przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym do czasu całkowitego wyegzekwowania należnych świadczeń. Wynagrodzenie naszej kancelarii składa się z dwóch części: opłaty wstępnej i wartości procentowej honorarium od uzyskanych świadczeń. Szczegółowa oferta zostanie Państwu przedstawiona na umówionym spotkaniu lub podczas rozmowy telefonicznej.
 • Jaką mamy gwarancję wygranej?
 • Analiza okoliczności Państwa sprawy odbywa się na kilku etapach postępowania, tj. przed zawarciem umowy, po jej przyjęciu do prowadzenia, po uzyskaniu dokumentacji z banku oraz przed wystosowaniem pozwu do sądu. W każdym z nich staramy się wykluczyć przesłanki uniemożliwiające dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy kredytowej. Jeśli takie się pojawią, to informujemy o ryzyku i wspólnie ustalamy podjęcie dalszych czynności. W przypadku pozytywnej weryfikacji rekomendujemy skierowanie sprawy do sądu, gdyż w chwili obecnej tylko wytoczenie powództwa daje możliwość wygrania z bankiem. Biorąc pod uwagę ukształtowane orzecznictwo w sprawach kredytów frankowych, uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia jest wysoce prawdopodobne. Oczywiście postępowanie sądowe zawsze obarczone jest pewnym ryzykiem, niemniej jednak niepodejmowanie żadnych czynności w sprawie powoduje, że nadal spłacają Państwo kredyt w oparciu o wyższy kapitał niż w rzeczywistości otrzymali do dyspozycji od banku i przedawniają się Państwu kolejne nadpłacone raty, których nie da się już odzyskać.
 • Czy możliwe jest rozwiązanie problemu frankowego ustawą?
 • Nasza kancelaria na bieżąco monitoruje prace legislacyjne w zakresie pomocy osobom posiadającym kredyty powiązane z walutą obcą. Na dzień dzisiejszy nie powstał żaden projekt ustawy, który kompleksowo rozwiązywałby sprawę kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego, dolara lub euro. Aktualnie sejm uchwalił prezydencką ustawę frankową, która nie przewiduje jednak zwrotu nadpłaconych rat przez kredytobiorców i odfrankowienia ich umów, a jedynie pomoc osobom mającym problemy ze spłatą zaciągniętych zobowiązań. Zgodnie ze statystykami Biura Informacji Kredytowej 95% frankowiczów regularnie spłaca swoje raty, zatem przygotowana ustawa w żaden sposób nie rozwiązuje problemu.
 • Czy bank nie wypowie mojej umowy kredytowej po wystosowaniu roszczeń?
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy kredytowej nie stanowi przesłanki do jej wypowiedzenia. W zapisach umowy znajdują się enumeratywnie wymienione okoliczności dające podstawę bankowi do rozwiązania umowy z klientem. Główną przyczyną wypowiedzenia umowy są zaległości w spłacie rat. W przypadku regularnie spłacanych zobowiązań nie ma podstaw do jej wypowiedzenia. Dotychczas żadnemu z naszych klientów bank nie wypowiedział umowy na żadnym etapie jej prowadzenia, w tym po wytoczeniu powództwa do sądu.
 • Czy moja umowa kredytowa zostanie przewalutowana?
 • Przewalutowanie kredytu na złotówki nie jest korzystnym rozwiązaniem, gdyż kredytobiorca uznaje swoje zobowiązanie wobec banku wyrażone w walucie obcej, a aktualne saldo zadłużenia zostaje przeliczone po obecnym kursie CHF. Następnie klient spłaca kredyt w złotych polskich w oparciu o WIBOR+marża, zatem wysokość jego raty wzrasta. Nasza kancelaria dąży do odfrankowienia umowy kredytowej, czyli usunięcia klauzuli indeksacyjnej z umowy kredytowej i na tej podstawie zwrotu nadpłaconych rat oraz zmniejszenia salda zadłużenia. W konsekwencji klient spłaca kredyt według rzeczywiście wypłaconego kapitału w złotych polskich, z uwzględnieniem dotychczas spłaconego kapitału. Oprocentowanie pozostaje na stawce LIBOR+marża, zatem wysokość raty maleje.

Bezpłatna analiza umowy kredytu